Tillgänglighetsredogörelse

AB Svenska Spel står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskrivs hur AB Svenska Spel på www.svenskaspel.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. 

Vissa delar av www.svenskaspel.se är inte helt tillgängliga, se nedan avsnittet om Allmänna brister där det innehåll som inte är tillgängligt beskrivs med mer information.

Teknisk information om tillgänglighet

Webbplatsen www.svenskaspel.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och WCAG 2.1 nivå AA. Det ska noteras att webbplatsen https://spela.svenskaspel.se, på vilken man når Svenska Spel Sport & Casino AB:s tjänster inte omfattas av lagens tillämpningsområde och därför inte heller tas upp i denna redovisning.

Allmänna brister

Utvecklingsarbetet pågår fortfarande och webbplatsen är ännu inte förenlig med kraven till alla delar, men vi gör för närvarande korrigeringar i webbplatsens tillgänglighet. Nedan meddelar vi mer ingående tidscheman för kommande justeringar och anpassningar. Vi uppdaterar kontinuerligt tillgänglighetsutlåtandet när åtgärder genomförs.

Senast den 31 december 2023 kommer bristerna avseende tjänsterna och produkterna som inte omfattas av oskäligt betungande anpassningar, att ha åtgärdats. Nedan finns bristerna angivna på övergripande nivå och med planerat åtgärdsdatum.

Brist

Åtgärdas till

HTML-validerad kod alla sidor2023-12-31

Oskäligt betungande anpassning

Delar av AB Svenska Spels utbud är inte tillgängligt då det skulle innebära en oskäligt betungande anpassning för AB Svenska Spel att fullgöra kraven enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service i dessa delar.

De tjänster som inte är tillgängliga:

  • AB Svenska Spels s.k. portföljspel. Med ”portföljspel” avses sådana spel Svenska Spel köper in från tredje part. Portföljspel väljs ur leverantörens spelportfölj och köps som de är, d.v.s. de anpassas inte utifrån Svenska Spels (eller annan köpares) önskemål. Dessa spel återfinns i kategorin Fler lotter, t.ex. Gruvligt, Slingo och Nokkapokka.
  • Skrapspel under kategorin Skrapspel, t.ex. SkrapKryss och SkrapBingo

Produkterna i fråga är av sådan karaktär att det är tekniskt omöjligt att göra dem tillgängliga utan att förlora egenskaper som är väsentliga för spelen. Själva innehållet i och upplevelserna av spelen är byggda med element såsom grafik, ljud, animationer, effekter och sekvenser av händelser. Om dessa element ändras eller tas bort går samtidigt även den väsentliga kärnan i spelupplevelsen förlorad.

Rapportera brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du upplever att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss via vår Kundservice och meddela följande:

  • Om det gäller hela webbplatsen eller en specifik del av den
  • vad du försökte göra
  • vad som gick fel

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det via https://www.digg.se/tdosanmalan.

Senast uppdaterad: 2023-11-01