1. Allmänt

1.1 Tillämpliga regler

Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel (”Svenska Spel”). Att vara Spelkortskund är ett krav för alla Spelformer förutom för fysiska lotter.

I tillägg till dessa villkor gäller Svenska Spels Allmänna Kundvillkor och de Spelregler som gäller för den aktuella Spelformen. Vid var tid aktuella Allmänna Kundvillkor och Spelregler publiceras på www.svenskaspel.se och kan även erhållas från Svenska Spels kundservice.

1.2 Begrepp och definitioner

Nedan följer en lista med begrepp och definitioner som används i dessa Villkor för Spelkort och Spelkonto.

Affärspartner

Restaurang med serveringstillstånd eller bingohall som ställer ut Värdeautomater.

Allmänna Kundvillkor

Kundvillkor som innehåller gemensamma regler för alla Svenska Spels Spelformer och Spelsätt, undantaget Casino Cosmopol, bl.a. avseende åldersgränser, giltighet av spel, reklamation, ansvar och vinstutbetalning.

Direkta Kanaler

Svenska Spels digitala kanaler, för närvarande www.svenskaspel.se och mobila lösningar.

Ombud

Butik eller annat fysiskt försäljningsställe där Spelformer (med undantag för Värdeautomater) tillhandahålls.

Spelform

Samtliga spel och lotterier som Svenska Spel tillhandahåller, till exempel Lotto, Keno, Stryktipset, Oddset, Poker, Triss, spel på Värdeautomater m.fl.

Spelkonto

Ett onlinekonto hos Svenska Spel för vissa insatser och utbetalningar. Vid spel på Internet eller annan Direkt Kanal dras insatser för spel från Spelkontot. Vid spel på Internet utbetalas eventuella vinster till Spelkontot. Ej uthämtad vinst vid spel hos Ombud kan även den betalas ut till Spelkontot om bankkonto inte angetts av Spelkortskunden.

Spelkortet

Det fysiska spelkort som ny Spelkortskund får hemskickat i samband med ansökan om att bli Spelkortskund (gäller dock ej personer som blir Spelkortskunder genom att lösa in presentkod online). Uppvisande av Spelkort eller körkort är ett krav för spel hos Ombud, det kan även förekomma krav på ytterligare identifiering. För spel på Värdeautomater är Spelkort eller personlig kod ett krav.

I dessa villkor kan ”Spelkort” eller ”Spelkortet”, beroende på kontexten, även betyda det specifika kundförhållandet mellan Svenska Spel och Spelkortskunden som uppstår i och med att kunden blir Spelkortskund.

Spelkortskund

Den som efter ansökan av Svenska Spel godkänts som spelkortskund.

Spelregler

Spelspecifika regler som i detalj reglerar respektive Spelform och som innehåller bestämmelser om hur Spelformen går till, hur vinstfördelningen ser ut, m.m. Varje Spelform har egna Spelregler.

Spelsätt

Ett sätt på vilket Spelkortskund kan spela på Svenska Spels olika Spelformer, t.ex. på Internet och hos Ombud.

Värdeautomater

Svenska Spels värdeautomater.

1.3 Kontaktinformation

Kunder som har frågor eller av annan anledning vill komma i kontakt med Svenska Spel kan ringa eller skriva till Svenska Spel på följande adress/telefonnummer:

AB Svenska Spel
Kundservice
621 80 Visby
Telefon 0770 - 11 11 11

kundservice@svenskaspel.se
www.svenskaspel.se

1.4 Villkorens giltighet och ändring av villkor

Spelkortskunden accepterar dessa Villkor för Spelkort och Spelkonto i samband med ansökan om att bli Spelkortskund. Villkoren gäller tills vidare fram till dess att Spelkortskunden eller Svenska Spel säger upp Spelkortet i enlighet med punkten 7 nedan.

Svenska Spel har rätt att ändra dessa Villkor för Spelkort och Spelkonto.

De vid var tid gällande Villkoren för Spelkort och Spelkonto finns tillgängliga på Svenska Spels webbplats, www.svenskaspel.se, och kan även erhållas från Svenska Spels kundservice.

2. Ansökan om Spelkort och Spelkonto

2.1 Spelkort

Ansökan om Spelkort kan ske antingen direkt hos Ombud eller Affärspartner, via Svenska Spels webbplats eller muntligen per telefon hos Svenska Spels kundservice. I samband med ansökan kan Svenska Spel, Ombud eller Affärspartner begära att kunden legitimerar sig i syfte att kontrollera identiteten på kunden.

När ansökan har gjorts på något av ovanstående sätt gör Svenska Spel en prövning av om kunden uppfyller kraven för Spelkort enligt punkt 2.3 nedan. Om kunden godkäns som Spelkortskund skickas ett Spelkort per post till Spelkortskundens särskilda postadress (om sådan finns registrerad hos Skatteverket) eller folkbokföringsadress.

2.2 Spelkonto

En Spelkortskund kan även ansöka om att aktivera det Spelkonto som är kopplat till Spelkortet. Ansökan görs på Svenska Spels webbplats. Om ansökan om Spelkortet görs via webbplatsen avser ansökan automatiskt även Spelkonto. En bekräftelse av att Spelkonto har öppnats skickas till Spelkortskunden per post till kundens särskilda postadress (om sådan finns registrerad hos Skatteverket) eller folkbokföringsadress.

2.3. Förutsättningar för att inneha Spelkort och Spelkonto

Spelkort kan innehas av en fysisk person som:

· är folkbokförd och har en adress i Sverige
· är fyllda 18 år
· i övrigt bedöms lämplig att inneha Spelkort

Spelkonto kan innehas av den som har Spelkort samt:

· inte är försatt i konkurs och ej heller har förvaltare förordnad enligt 11 kap 7 § föräldrabalken
· i övrigt bedöms lämplig att inneha Spelkonto

Spelkortskunden är skyldig att till Svenska Spel genast anmäla ändringar av förhållandena enligt ovan.

Svenska Spel har rätt att, i samband med ansökan om Spelkort/Spelkonto och därefter under hela kundförhållandets giltighetstid, kontrollera med tredje man att dessa förutsättningar är uppfyllda.

Om Svenska Spel finner, eller har skälig anledning att misstänka, att förutsättningarna inte är uppfyllda har Svenska Spel rätt att neka en ansökan samt, vad gäller befintlig Spelkortskund, rätt att med omedelbar verkan spärra Spelkortet eller säga upp Spelkortskunden.

Spelkort och Spelkonto är personliga och får endast användas av Spelkortskunden.

3. Spelkortets tjänster

3.1 Spelkonto – en förutsättning för spel via Direkta Kanaler

Som ovan angetts kan Spelkortskunden ansöka om ett personligt Spelkonto. Innehav av Spelkonto är en förutsättning för att kunna spela på Svenska Spels Direkta Kanaler.

Betalning av insatser på spel via Direkta Kanaler görs med användande av Spelkonto. Eventuell vinst utbetalas till Spelkonto i enlighet med vad som framgår av de Allmänna Kundvillkoren.

3.2 Vinstbevakning

Vid spel i Direkta Kanaler samt hos Ombud (ej Affärspartner) erhåller Spelkortskunden så kallad vinstbevakning på sitt spel.

Vinstbevakning beskrivs närmare i de Allmänna Kundvillkoren.

3.3 Spel- och resultatinformation

Spelkortskund kan, under förutsättning att kunden också har ett Spelkonto, när som helst kontrollera sina pågående spel och resultatet av sitt spel genom att logga in på sitt Spelkonto. Detta gäller inte för spel på Värdeautomater.

3.4 Spelansvarsverktyg

Under förutsättning att Spelkortskunden också har ett Spelkonto, har Spelkortskunden tillgång till ett flertal spelansvarsverktyg som kan användas för att begränsa och kontrollera Spelkortskundens spelande. Exempelvis kan Spelkortskunden analysera sitt spelmönster för att upptäcka om Spelkortskunden riskerar att få problem med sitt spelande samt stänga av sig själv från spel under en bestämd tid. Spelansvarsverktygen presenteras på www.svenskaspel.se. Vissa begränsningar är obligatoriska.

Vad särskilt gäller spel på Värdeautomater krävs inget Spelkonto för tillgång till spelansvarsverktyg för denna Spelform. Spelkortskunden anger sina obligatoriska begränsningar direkt i Värdeautomaten eller på www.vegaskollen.se (eller på annan webbplats meddelad av Svenska Spel).

3.5 Personliga inloggningsuppgifter

3.5.1 Spelkonto

Personliga inloggningsuppgifter är en förutsättning för att Spelkortskunden ska kunna aktivera ett Spelkonto och därmed ha möjlighet att spela via Direkta Kanaler samt använda de personliga tjänsterna på Svenska Spels webbplats enligt ovan.

I samband med ansökan om Spelkonto anger Spelkortskunden det önskade användarnamnet och lösenordet.

Inloggningsuppgifterna ska behandlas varsamt så att ingen obehörig kan ta del av dem och lösenordet får ej i något sammanhang förvaras tillsammans med användarnamnet. Spelkortskunden får inte avslöja användarnamnet och lösenordet och därmed möjliggöra att Spelkontot används av någon annan. Vid misstanke om att inloggningsuppgifterna kommit någon annan tillhanda ska Spelkortskunden omedelbart kontakta Svenska Spel och spärra sitt aktuella lösenord samt begära ett nytt.

Om Spelkortskunden anger fel inloggningsuppgifter ett visst antal gånger i följd spärras dessa av säkerhetsskäl. Blir inloggningsuppgifterna spärrade måste Spelkortskunden begära nya via Svenska Spels webbplats alternativt via Svenska Spels kundservice.

3.5.2 Värdeautomater

Personliga inloggningsuppgifter för inloggning på Värdeautomater skiljer sig från inloggningsuppgifterna för inloggning på Spelkontot.


Det åligger Spelkortskunden att tillse att Spelkortet inte kommer annan person tillhanda samt att inte avslöja sitt användarnamn och lösenord och därmed möjliggöra att annan person loggar in. Vid misstanke om att inloggningsuppgifterna kommit någon annan tillhanda ska Spelkortskunden omedelbart kontakta Svenska Spel för spärr av Spelkortet.

Om Spelkortskunden anger fel inloggningsuppgifter ett visst antal gånger i följd spärras möjligheten till inloggning på Värdeautomater av säkerhetsskäl. Spelkortskunden tvingas då vänta tills nästföljande dag innan Spelkortskunden kan försöka logga in igen.

4. Medel på Spelkonto

4.1 Överföring av medel till Spelkonto

Spelkortskund som har ett Spelkonto kan överföra pengar till Spelkontot att använda för spel, dock endast vid spel via Svenska Spels Direkta Kanaler.

Överföring av medel till Spelkonto kan göras från Spelkortskundens bankkort, alternativt via Spelkortskundens Internetbank. Endast bankkort, eller bankkonto som tillhör och är registrerade i Spelkortskundens namn får användas för överföringar till dennes Spelkonto. Svenska Spel har rätt att kontrollera med behörig tredje man att bankkort, eller bankkonto är registrerat i Spelkortskundens namn och kan neka mottagande av medel eller att Spelkortskunden ansluter ett kort eller konto som inte uppfyller dessa krav. Innan kontroll har skett kan överföring komma att nekas eller begränsas av Svenska Spel.

Begränsningar av möjligheterna att överföra medel till Spelkonto kan förekomma enligt vad som informeras om på webbplatsen eller annan Direkt Kanal.

4.2 Överföring av medel från Spelkonto

Spelkortskunden kan även överföra medel från sitt Spelkonto till ett av Spelkortskunden angivet bankkonto. Endast bankkonto som tillhör och är registrerat i Spelkortskundens namn får användas för överföring från dennes Spelkonto. Svenska Spel har rätt att kontrollera med behörig tredje man att bankkonto är registrerat i Spelkortskundens namn. Om ett konto inte uppfyller dessa krav kan Svenska Spel neka Spelkortskunden att ansluta kontot samt neka överföring till kontot.

Innan kontroll har skett kan överföring komma att nekas eller begränsas av Svenska Spel.

Överföring av medel från Spelkonto kan, beroende på vilken bank Spelkortskunden har, ta en eller flera bankdagar.

Överföring kan endast ske efter att Spelkortskunden har loggat in på sitt Spelkonto.

Spelkortskunden kan också hos Svenska Spels kundservice begära att utbetalning av medel från kundens Spelkonto görs genom utbetalningsavi som tillsänds Spelkortskunden på dennes särskilda postadress (om sådan finns registrerad hos Skatteverket) eller folkbokföringsadress. Svenska Spel har rätt att ta ut en administrativ avgift vid utbetalning genom utbetalningsavi.

4.3 Användande av medel på Spelkonto vid spel

Vid spel via Direkta Kanaler betalas insatsen genom användande av medel på Spelkortskundens Spelkonto. Spel kan lämnas in för högst det belopp som motsvarar saldot på Spelkortskundens Spelkonto. När Spelkortskunden lämnar in ett spel dras insatsen från Spelkontot. Om Spelkortskunden annullerar ett spel återförs insatsen till Spelkontot. Vinst på spel som inlämnats via Direkta Kanaler sätts in på Spelkontot i enlighet med bestämmelserna i de Allmänna Kundvillkoren. Insats för spel som ogiltigförklaras av Svenska Spel återbetalas till Spelkontot.

Medel på Spelkontot kan inte användas vid spel som sker på något annat sätt än via Svenska Spels Direkta Kanaler, t.ex. vid spel hos Ombud eller på Värdeautomater.

Det ankommer på Spelkortskunden att via webbplatsen kontrollera att gjorda spel och transaktioner utförts på rätt sätt och genast anmäla eventuell avvikelse till Svenska Spel. Är den felaktiga transaktionen ett spel skall Spelkortskunden i första hand själv annullera detsamma.

4.4 Övriga bestämmelser om medel på Spelkonto

För det fall Svenska Spel felaktigt betalat pengar till Spelkortskundens Spelkonto har Svenska Spel rätt att återta det felaktigt utbetalade beloppet. Återtagande får ske exempelvis när utbetalning skett utan att Spelkortskunden vunnit eller om utbetalat belopp överstiger Spelkortskundens vinst. Skulle ett sådant återtagande resultera i ett negativt saldo, måste Spelkortskunden reglera den uppkomna skulden. Svenska Spel har rätt att spärra Spelkontot under tiden fram till dess att Spelkortskunden reglerar den uppkomna skulden.

Medel på Spelkonto utgör redovisningsmedel, vilket innebär att Svenska Spel ska hålla dessa avskilda på räkning i bank. Eventuell ränta på medlen tillfaller Svenska Spel.

Svenska Spels redovisning av transaktioner och saldo på Spelkontot sker uteslutande via

webbplatsen. Spelkortskunden är ensam ansvarig för alla transaktioner som görs på Spelkontot.

Spelkortskunden bör såväl vid spel som vid överföring av medel endast använda teknisk utrustning som Spelkortskunden har full kännedom om samt säkerställa att utrustningens säkerhet är god.

5. Ansvar

Parternas ansvar för skada eller förlust som kan uppkomma i samband med spel på någon av Svenska Spels Spelformer, och begränsningar av detta ansvar, regleras i de Allmänna Kundvillkoren samt, beträffande enskild Spelform, i Spelreglerna.

Nämnda regler ska även vara tillämpliga på den skada eller förlust som part kan drabbas av genom Spelkortskundens nyttjande av Spelkort eller Spelkonto. Detta innebär bland annat att Svenska Spel svarar för direkt skada som kan uppstå vid överföring av data mellan Spelkortskunden och Svenska Spel endast om detta beror på avbrott eller tekniskt fel i utrustning som Svenska Spel själv förfogar över och om avbrottet/felet beror på att Svenska Spel har agerat vårdslöst. Svenska Spel svarar inte för skada som beror på avbrott eller tekniskt fel på internetförbindelse.

Har Spelkortskund inte uppdaterat kontaktuppgifter eller annan information om exempelvis bankkontonummer som lämnats av Spelkortskund, och detta leder till att Spelkortskunden åsamkas förlust eller skada, kan inte Svenska Spel hållas ansvarig.

Svenska Spel har rätt att tillfälligt stänga webbplatsen för att genomföra systemunderhåll, uppgradering eller för att vidta andra tekniska åtgärder. Svenska Spel avser att utföra dessa åtgärder på ett sätt som innebär så små störningar som möjligt för Spelkortskunden och ska i möjligaste mån informera i förväg om planerade driftstopp. Svenska Spel ansvarar inte för skada eller förlust som Spelkortskunden menar sig lida på grund av begränsning i webbplatsens öppethållande.

6. Svenska Spels rätt att spärra Spelkort och Spelkonto

I tillägg till vad som i övrigt framgår av dessa villkor har Svenska Spel rätt att spärra ett Spelkort och/eller ett Spelkonto i följande fall.

Svenska Spel har rätt att utan föregående meddelande spärra ett enskilt Spelkort och/eller Spelkonto om Svenska Spel av säkerhetsmässiga, tekniska eller av andra godtagbara skäl finner detta påkallat (till exempel om Spelkortskunden beter sig synnerligen olämpligt mot Svenska Spels personal, Ombud eller Affärspartner).

Svenska Spel har vidare rätt att spärra ett enskilt Spelkort och/eller Spelkonto vid misstanke om att Spelkort/Spelkonto används av annan än den uppgivna innehavaren samt vid misstanke om att Spelkort/Spelkonto används för spel i strid med Svenska Spels Allmänna Kundvillkor eller Spelreglerna för visst spel eller för verksamhet som utgör brott enligt svensk lag.

Spelkortskunden har inte rätt till ersättning för förlust eller skada till följd av att Svenska Spel spärrar ett Spelkort/Spelkonto i enlighet med dessa villkor. Ersättning lämnas varken för eventuell direkt skada, såsom förlorad insats, eller indirekt skada, såsom utebliven vinst.

7. Uppsägning av Spelkort och Spelkonto

7.1 Spelkortskunds uppsägning

Spelkortskund har rätt att när som helst avsluta sitt Spelkort och/eller Spelkonto med omedelbar verkan. Uppsägning kan ske muntligen eller skriftligen till Svenska Spels kundservice. En bekräftelse av att uppsägning har skett skickas till Spelkortskundens särskilda postadress (om sådan finns registrerad hos Skatteverket) eller folkbokföringsadress.

7.2 Svenska Spels uppsägning

Svenska Spel har rätt att omgående avsluta Spelkort och/eller Spelkonto om Spelkortskunden inte längre uppfyller de under punkten 2.3 angivna villkoren för innehav av Spelkort och/eller Spelkonto. Detsamma gäller om Spelkortskunden på något annat sätt bryter mot dessa Villkor för Spelkort och Spelkonto eller mot de vid var tid gällande Allmänna Kundvillkoren eller Spelreglerna för de spel som tillhandahålls, samt om Spelkortskunden begår brottslig eller stötande handling, eller på annat sätt missbrukar Spelkortet och/eller Spelkontot. Som missbruk av Spelkontot anses bland annat att Spelkortskunden använder Spelkontot för överföring av pengar mellan bankkort/bankkonto utan att använda en väsentlig del av pengarna för spel hos Svenska Spel eller i övrigt för vad som kan misstänkas vara andra syften än spel. Svenska Spel kan även säga upp ett Spelkort och/eller Spelkonto om Spelkortskunden beter sig synnerligen olämpligt mot Svenska Spels personal, Ombud eller Affärspartner.

Vidare har Svenska Spel rätt att säga upp Spelkortet (och därmed per automatik även Spelkontot) om Spelkortskunden under de senaste tre åren inte har spelat något spel hos Svenska Spel med användande av Spelkort eller Spelkonto.

7.3 Verkan av uppsägning

När Spelkort och/eller Spelkonto avslutas överförs samtidigt eventuella innestående medel på Spelkontot till det av Spelkortskunden angivna bankkontot, alternativt, om något giltigt bankkonto inte har angetts, via utbetalningsavi tillställd Spelkortskunden på dennes särskilda postadress (om sådan finns registrerad hos Skatteverket) eller folkbokföringsadress. Om Svenska Spel vid tidpunkten för Spelkontots avslutande saknar såväl uppgift om giltigt bankkonto som giltiga kontaktuppgifter till Spelkortskunden och därmed inte lyckas få kontakt med Spelkortskunden tillfaller eventuella innestående medel på Spelkontot Svenska Spel tolv månader efter att kundförhållandet har avslutats.

För det fall Spelkortskunden, vid tidpunkten för uppsägningen (oavsett om uppsägningen görs av Spelkortskunden eller av Svenska Spel) har lagt flerveckorsspel får uppsägningen inte verkan förrän samtliga spelomgångar som ingår i det aktuella spelet har ägt rum. Spelkortet (och därmed per automatik även Spelkontot) spärras för nya spel omedelbart från den tidpunkt då uppsägningen görs. I samband med uppsägning av Spelkort/Spelkonto har Svenska Spel rätt att annullera lagda flerveckorsspel om särskilda skäl föreligger.

8. Korrespondens och krav på uppdatering av uppgifter

Meddelanden från Svenska Spel till Spelkortskunden skickas via de kontaktuppgifter som Svenska Spel har registrerade om Spelkortskunden. Spelkortskunden ansvarar för att kontaktuppgifterna vid var tid är aktuella.

Spelkortskunden måste också informera Svenska Spel vid ändring av övrig information som lämnats till Svenska Spel, såsom exempelvis bankkontonummer för utbetalning av vinst.

Meddelanden som är av högt personligt värde för Spelkortskunden, såsom utbetalningsavi, meddelande om avslutande av Spelkort/Spelkonto eller liknande, skickas dock endast till Spelkortskundens särskilda postadress (om sådan finns registrerad hos Skatteverket) eller folkbokföringsadress om inte Spelkortskunden själv valt att få meddelanden på annat sätt och Svenska Spel skriftligen accepterat att meddela Spelkortskunden på sådant sätt.

9. Information om behandling av personuppgifter

9.1 Varifrån samlas personuppgifter in?

Personuppgifter lämnas av Spelkortskunden till Svenska Spel eller till någon som arbetar på Svenska Spels uppdrag (exempelvis ett Ombud eller en Affärspartner). Utöver detta kan uppgifter komma att hämtas från privata och offentliga register såsom exempelvis SPAR och från banker eller andra som tillhandahåller de betaltjänster som används av Svenska Spel eller av Spelkortskunden. Vidare registreras uppgifter om Spelkortskundens användning av de tjänster och produkter som tillhandahålls av Svenska Spel, såsom exempelvis information om lagda spel, penningtransaktioner, vilken tid och pengar som använts för spel, av Spelkortskunden gjorda val och inställningar, IP-adress och dator-ID.

I syfte att utreda misstankar om bedrägerier, penningtvätt, fusk vid spel och annat missbruk av de tjänster som tillhandahålls av Svenska Spel kan personuppgifter även komma att inhämtas från annan, med vilken Svenska Spel ingått ett avtal om samarbete vid denna typ av utredningar, såsom exempelvis en idrottsförening.

I syfte att säkerställa att Spelkortskunden behandlas korrekt och i utbildningssyfte kan Svenska Spel också komma att spela in samtal mellan Spelkortskunden och Svenska Spels kundservice.

9.2 För vilka ändamål används personuppgifterna?

Personuppgifterna behandlas i syfte att administrera kundförhållandet (bland annat för att betala ut vinster på ett säkert sätt till rätt person) och för att Svenska Spel även i övrigt ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot Spelkortskunden vad avser lagda spel m.m.

Uppgifterna behandlas också för att kontrollera att Spelkortskunden inte agerar i strid med dessa Villkor för Spelkort och Spelkonto eller Svenska Spels övriga villkor för spel (Allmänna Kundvillkor och Spelregler) och för att kunna vidta åtgärder mot en Spelkortskund som agerar i strid med villkoren. Uppgifterna kan också användas av andra säkerhetsrelaterade skäl i syfte att motverka bedrägerier, penningtvätt, fusk vid spel och annat missbruk av de tjänster som tillhandahålls av Svenska Spel.

Vidare behandlas uppgifterna för statistiska ändamål, för forskningsändamål och i syfte att motverka problem med överdrivet spelande och för att ta tillvara andra sociala skyddshänsyn samt för att Svenska Spel ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt den lagstiftning och därmed sammanhängande regelverk som gäller för verksamheten.

Uppgifterna kan också behandlas för statistiska beräkningar, oddssättning och förändring av lagda vad, marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning samt för marknadsföringsändamål, inkluderat direktmarknadsföring och för erbjudande om kundanpassade tjänster (vilket också kan medföra att Spelkortskunden inte får erbjudanden av skäl hänförliga till att Spelkortskundens spelmönster typiskt sett kan medföra viss risk för problem med överdrivet spelande).

I syfte att motverka problem med överdrivet spelande kan Svenska Spel behandla personuppgifter för att mäta förändringar i och riskklassificera Spelkortskundens spelande samt prognostisera Spelkortskundens framtida spelbeteende. Syftet är att hjälpa Spelkortskunden att ha kontroll på sitt spelande och att vara medveten om eventuella risker för problem med överdrivet spelande.

Svenska Spel kan också anpassa sina tjänster och erbjudanden via Direkta Kanaler utifrån en analys av Spelkortskundens personuppgifter i syfte att göra tjänsterna och erbjudandena mer relevanta för den enskilde Spelkortskunden.

Det kan även finnas andra ändamål för behandling av personuppgifter när Spelkortskunden efterfrågar en viss tjänst. Information om behandling av personuppgifter lämnas då i den särskilda situationen.

9.3 Övrig information om användning och överlämnande av uppgifter till annan

Spelkortskundens personuppgifter lämnas inte ut utanför Svenska Spelkoncernen utom för behandling för Svenska Spels räkning, eller i enlighet med vad som beskrivs i detta avsnitt.

I syfte att fullgöra Svenska Spels förpliktelser gentemot Spelkortskunden kan Spelkortskundens personuppgifter komma att behandlas av det Ombud eller den Affärspartner där Spelkortskunden efterfrågar tjänster och av den eller de banker eller betaltjänstleverantörer som administrerar in- eller utbetalningar till Spelkontot.

Uppgifter kan komma att lämnas ut till behöriga myndigheter för att uppfylla legala krav eller i syfte att motverka bedrägerier, penningtvätt, fusk vid spel och annat missbruk av de tjänster som tillhandahålls av Svenska Spel. I syfte att utreda misstankar om bedrägerier, penningtvätt, fusk vid spel och annat missbruk av de tjänster som tillhandahålls av Svenska Spel kan personuppgifter komma att överlämnas till annan, med vilken Svenska Spel ingått ett avtal om samarbete vid denna typ av utredningar, såsom exempelvis en idrottsförening.

Efter noggrann prövning kan uppgifterna även komma att göras tillgängliga för forskare som bedriver forskning om spelande i syfte att ta fram information och vetenskapliga metoder för att motverka problem med överdrivet spelande och för att ta tillvara andra sociala skyddshänsyn. En forskare får aldrig publicera personuppgifter där en individ kan identifieras, utan endast anonymiserad information.

Direktmarknadsföring kan ske via post, e-post, telefon och mobiltelefon i enlighet med för Svenska Spel gällande regelverk. Information och erbjudanden kan avse såväl Svenska Spelkoncernens egna produkter och tjänster som produkter eller tjänster från av Svenska Spel utvalda samarbetspartners. Svenska Spel lämnar dock inte i något fall ut Spelkortskundens personuppgifter till sådana samarbetspartners. För det fall Spelkortskund motsätter sig behandling för ändamål som rör direktmarknadsföring kan denne skriftligen anmäla detta till Svenska Spels kundservice eller registrera detta på www.svenskaspel.se. En Spelkortskund kan inte motsätta sig att få information som är att anse som del av administrationen av kundförhållandet, exempelvis uppdatering av villkor. Svenska Spel kan komma att kontakta Spelkortskund via telefon, brevledes, via chat eller på annat sätt i syfte att motverka problem med överdrivet spelande enligt Svenska Spels spelansvarsprogram, för att bekräfta avstängning från spel och av skäl hänförliga till Spelkortskunds och andra kunders säkerhet.

Personuppgifterna behandlas inte för längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

9.4 Legal grund för behandling av personuppgifter, rättning av felaktiga uppgifter m.m.

Svenska Spels behandling av personuppgifter sker dels med stöd av Spelkortskundens samtycke, dels på annan grund enligt personuppgiftslagen (1998:204). Genom att Spelkortskunden accepterar dessa Villkor för Spelkort och Spelkonto samtycker Spelkortskunden till att dennes personuppgifter behandlas på det sätt som framgår av dessa villkor.

Om Spelkortskunden deltar i konsumentpristävling med användande av Spelkortet, exempelvis "Tips-SM", samtycker Spelkortskunden även till att Svenska Spel publicerar spelarens namn på resultatlistor m.m., på t.ex. Svenska Spels webbplats.

Spelkortskunden har rätt att utan kostnad en gång per kalenderår få information om Svenska Spels behandling av Spelkortskundens personuppgifter. Spelkortskunden har även rätt att begära rättelse av felaktigt behandlade personuppgifter. Skriftlig begäran om information eller rättelse ska sändas till Svenska Spel, Kundservice, 621 80 Visby.

Särskilda bestämmelser gäller för behandling av personuppgifter som lämnas i samband med tillfälliga kampanjer och tävlingar. Kompletterande bestämmelser kan också framgå av Spelregler och av övriga kundvillkor.